Rekonstrukce starého domu v Hradišti

Stávající svislé nosné konstrukce jsou z cihel CP.
Nové vnitřní nosné zdivo je navrženo z bloků POROTHERM 24 na zdící maltu. Příčky v 1.NP budou vyzdívané z cihelných příčkových bloků Porotherm 8 Profi a Porotherm 11,5 na speciální tenkovrstvou maltu.
Ve 2. NP jsou příčkové stěny navrženy oplášťované hladkými, plnými, deskami
sádrokartonovými s nosným roštem z ocelových pozinkovaných profilů (použít originální
technologii systému Knauf nebo Rigips, včetně povrchové úpravy).V obývacím pokoji v přízemí se uvažuje s osazením krbové vložky a pro odvod spalin je navrženo vyvložkování stávajícího – varintně odbourání a provedení nového
stavebnicového tělesa s pr. vložky 180 mm, s provedením v originální technologii. Stávající stropní konstrukce je tvořena dřevěným stropem trámovým s podbitím a záklopem. Rozměr stropních trámů je 190/200 mm se světlou vzdáleností cca 880 mm.
Bude provedeno odstranění bet. mazaniny na záklopu a samotná demontáž dřev.
záklopu pro následné doplnění stropních trámů (min. 160/200) a provedení kontroly
stávající nosné konstrukce a ověření stavu zhlaví ve zdivu s provedením ochrany napuštěním.
Nadpraží v nových nosných a příčkových stěnách budou provedena systémová –
Porotherm překlady s minimálním uložením 125 mm.
Podlahy v objektu jsou řešeny s nášlapnou vrstvou dle tabulky místností, která
bude pokládána na dokonale vyrovnaný anhydritový potěr tl. min 60 mm (viz tabulka
podlah). Větší plochy podlah je nutno dilatovat vytvořením smršťovací spáry dle ČSN 73
1201, styky potěru s okraji zdí musí být rovněž oddilatovány vložením např.
polyetylenového proužku. Podlahy musí splňovat ČSN 74 4505.
Vnitřní schodiště spojující úroveň 1. NP a 2. NP je navrženo jako dřevěné samonosné
schodnicové s podstupnicemi a spodním zákrytem SDK v koupelně deskami do vlhka.
Výrobní dokumentaci schodiště a způsob kotvení zpracuje dodavatel schodiště.
Schodiště musí splňovat ČSN 73 4130. Konečné tvarové, materiálové a konstrukční
řešení bude konzultováno a provedeno podle požadavků investora.