Výstavba nového RD v Pardubicích

Pozemek se nachází v zastavěném území města Pardubice. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zahrada a je v současné době investorem k tomuto účelu využíván. Okolí pozemku je zastavěno rodinnými a bytovými domy.

Navrhovaná stavba rodinného domu není v rozporu s územním plánem města. Koncepce domu a návrh situování domu bylo voleno tak, aby došlo k začlenění do prostoru, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování sousedních pozemků a objektů. Dokumentace navrhuje využít pozemek pro stavbu rodinného domu. Využití pro bydlení je v souladu s funkčním využitím definovaným pro plochy všeobecně smíšeného území.  V dané funkční ploše nepřesáhne navrhovaná funkce 60 % využití území (jsou zde především rodinné domy, dále objekty drobných služeb či polyfunkční objekty bydlení).

Hlavním účelem domu bude zabezpečení bytových potřeb investora. Proto je objekt prostorově a dispozičně řešen dle jeho požadavků. Nepodsklepený plošně založený rodinný dům bude stát na základových pasech z prostého betonu, konstrukčně vyztužen. Nosný systém je stěnový a je navržen ze zdiva Porotherm 44 Eko broušená na celoplošné lepidlo nebo maltu pro zdění na celoplošnou tenkou spáru. Příčky jsou rovněž navrženy v systému Porotherm. Nadpraží otvorů budou vynášeny keramickými systémovými nosnými překlady. Schodiště je řešeno jako železobetonové. Nadezdívka v podkroví bude ukončena železobetonovým věncem, který bude současně tvořit nadokenní překlady. Do věnce bude kotvena pozednice. Střecha je sedlová se dvěma štíty. Konstrukci střechy tvoří sedlový krov. Sklon stran je jednotný 18°. Vodorovné a svislé podhledy v podkroví tvoří sádrokarton, které bude přichyceny přes pozinkované profily ke konstrukci krovu. Okna budou dřevěná, otevíravá a sklopná. Oplechování vnějších okenních parapetů bude z plechu s povrchovou barevnou úpravou. Pozemek je oplocen drátěným pletivem ze zadní a dvou bočních stran, z přední uliční strany se předpokládá, že bude oplocení upraveno, doplněno vjezdovou bránou. Plot bude tvořen tahokovem v kombinaci se zděnými sloupky z KB bloku, vše do výšky 1,6m.

66 thoughts on “Výstavba nového RD v Pardubicích

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.